Pokyny vedoucího katedry k SZZk

Pokyn vedoucího KEMS č. 01/2007/2024 ke státním závěrečným zkouškám na Katedře ekonomických a manažerských studií

Tento pokyn navazuje na SZŘ UP, související dokumenty FF UP a dále je rozpracovává pro podmínky Katedry ekonomických a manažerských studií (KEMS). Student (rozuměno student či studentka) je povinen se se všemi normami a dokumenty seznámit a dodržovat jejich ustanovení.

I. Písemné závěrečné práce

I.1 Zadání a zápisy na závěrečné práce a jejich obhajoba pro bakalářský studijní program Ekonomicko-manažerská studia a navazující magisterský studijní program Management v kreativních odvětvích

Studenti bakalářských programů Ekonomicko-manažerská studia – samostatný program a program maior píší a obhajují závěrečné práce pod garancí KEMS. KEMS vypíše počet témat/míst, který odpovídá počtu studentů zapsaných do příslušného ročníku studia do konce října každého akademického roku. Přesný termín zveřejnění bude předem oznámen na webu KEMS v části Aktuality. Spolu s ním budou zveřejněny pokyny a interní termíny pro zápis prací.

Studenti navazujícího magisterského programu Management v kreativních odvětvích budou v prvním ročníku začátkem zimního semestru vyzváni, aby vedoucímu KEMS zaslali emailem vlastní návrhy témat závěrečných diplomových prací. Následně budou přiřazeni k vedoucímu práce.

Práce pod vedením KEMS jsou psány a obhajovány v českém jazyce. Po domluvě s vedoucím práce lze psát a obhajovat práci v jazyce anglickém nebo slovenském. V tom případě je nutno dodržet pokyn FF UP (platný od ledna 2023): Student musí podat písemnou žádost vedoucímu katedry. Pokud vedoucí žádost studenta schválí, doručí student žádost studijní referentce, která kopii žádosti založí do spisu studenta. Zadání práce se pak zpracovává v cizím jazyce.

I.2 Zveřejňování závěrečných prací

Místem zveřejnění prací je portál UP portal.upol.cz, Studium a výuka, Kvalifikační práce. Student je povinen dodržet podmínky zveřejnění kvalifikační práce. Pokud píše práci pro organizaci, která si nepřeje zveřejnění údajů, musí být v práci pojednáváno o fiktivní organizaci se změněným názvem, přičemž vedoucí práce a oponent práce budou studentem seznámeni s tím, o kterou firmu se jedná ve skutečnosti.

Do závěrečných prací nelze vkládat požadavek na mlčenlivost nebo jakkoliv jinak dodatečně řešit utajení práce. Taková práce nemůže být přijata k obhajobě, jelikož neodpovídá požadavkům zákona o vysokých školách.

I.3 Oponenti závěrečných prací

Oponenty prací určuje vedoucí KEMS. Student může vedoucímu KEMS navrhnout vlastního oponenta pouze v případě, že se jedná o pracovníka organizace, kde byla práce řešena. Tento návrh musí být podán studentem nejpozději dva týdny před termínem odevzdání práce. Součástí návrhu musí být písemný a podepsaný souhlas oponenta s vypracováním posudku bez nároku na finanční odměnu. Oponent se nemusí účastnit obhajoby.

I.4 Termíny odevzdání a obhajob prací

KEMS vyhlašuje termíny odevzdání prací a obhajob prací v harmonogramu akademického roku KEMS, a to v souladu s ustanoveními harmonogramu akademického roku FF. První termíny obhajob jsou organizovány v měsících květen/červen a leden. Termín obhajoby nemusí předcházet ústním zkouškám z ekonomických předmětů SZZk (a naopak).

 

II. Zkoušky z předmětů SZZk

II.1 Ekonomicko-manažerská studia (bakalářský studijní program)

Studenti programu Ekonomicko-manažerská studia – samostatný program skládají ústní či písemné zkoušky z předmětů:

1. Ekonomie: zahrnuje předměty Mikroekonomie, Makroekonomie

2. Podniková ekonomika a finance: Zahrnuje Podnikovou ekonomiku a finance 1 a 2

3. Management a marketing: Zahrnuje Management 1 a 2, Marketing 1 a 2, Řízení lidských zdrojů 1 a 2

4. Volitelný předmět SZZk dle volby modulu.

Výběr pro studenty, kteří zahájili studium nejpozději v září 2022: Zpracování a analýza ekonomických dat, Speciální manažerské kompetence, Ekonomická historie.

Výběr pro studenty, kteří zahájili studium v září 2023 a později: Ekonomické myšlení, Speciální manažerské kompetence.

Studentovi je vylosována otázka z každého z předmětů, po přípravě student odpovídá ústně před komisí. Pouze v případě Zpracování a analýzy dat je zkouška písemná.

Obsah SZZk z volitelného předmětu jsou dány obsahem modulu.

Studenti programu Ekonomicko-manažerská studia – maior a minor skládají ústní zkoušky z předmětů:

1. Ekonomie: zahrnuje předměty Mikroekonomie, Makroekonomie

2. Podniková ekonomika a finance: Zahrnuje Podnikovou ekonomiku a finance 1 a 2

3. Management a marketing: Zahrnuje Management 1 a 2, Marketing 1 a 2 a Řízení lidských zdrojů 1 a 2

Studentovi je vylosována otázka z každého z předmětů a po přípravě student odpovídá ústně před komisí.

II.2 Filologické bakalářské programy a obory

Posluchači filologických programů či oborů konají ústní zkoušku z předmětů dle akreditovaného studijního plánu.

Ekonomická část SZZk se koná na KEMS před komisí složenou ze členů KEMS.

Studentovi je vylosována otázka a po přípravě student odpovídá ústně před komisí.

II.3 Management v kreativních odvětvích (navazující magisterský studijní program)

Státní závěrečná zkouška zahrnuje písemnou a ústní část.

Písemná část spočívá v návrhu řešení případové studie z oblasti managementu v kreativních odvětvích. Studenti řeší špatně strukturovaný rozhodovací problém (ill-structured decision problem). Při návrhu řešení je nutno aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia a absolvování odborné praxe. Formát zkoušky je open-book.

Na písemnou část bezprostředně naváže ústní část, kde student před komisí analyzuje řešený rozhodovací problém a přednese návrh jeho řešení včetně postupu při rozhodovací analýze a argumentů pro navržené řešení. Následuje rozprava s komisí, při níž bude ověřováno, zda je student připraven působit v praxi.

 

Společná ustanovení:

Student dostane k dispozici otázky/témata k SZZk z každého z předmětů v souladu se SZŘ UP.

Termíny SZZk a obhajob vypisuje KEMS v souladu s harmonogramem fakulty.

V případě neúspěchu opakuje student pouze tu část SZZk, u níž na KEMS neuspěl.

 

V Olomouci 3. 6. 2024

Ondřej Kročil, v.r.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)