Vědecký profil katedry

Hlavní výzkumné téma

Podnikatelé jako nositelé sociálních inovací

Výzkum, na kterém se podílí členové KEMS spolu s dalšími akademickými pracovníky z českých a zahraničních univerzit a zástupci podnikatelské sféry, pojímá inovaci jako změnu, jež přinese potřebné zlepšení a přispěje k řešení určitého problému ve společnosti. Za nositele sociálních inovací a hnací motor pozitivních společenských jsou považováni ti podnikatelé, kteří svojí činností přispívají k řešení problémů ve společnosti. Jedná se zejména o sociální podnikatele, pro které je zisk důležitý jako součást obchodního modelu, ale hlavním smyslem činnosti zůstává dosahování dlouhodobého společenského přínosu za podmínek rozpoznávání nových příležitostí k naplnění daného poslání a zapojení se tak do nepřetržitého inovačního procesu. Rozvíjí se však rovněž koncepty vědomého podnikání, ale také sdílené ekonomiky a cirkulární ekonomiky, v rámci nichž operují podnikatelé, kteří svou aktivitou přispívají k řešení problémů zejména v environmentální oblasti.

V tomto smyslu je výzkum pojat jako interdisciplinární (podílí se na něm škála odborníků z řady společenských a humanitních věd jako je ekonomie, sociologie, demografie, filozofie, pedagogika aj.) a aplikovaný (vědecké poznatky přispívají k navržení, realizaci a vyhodnocení sociální inovace a napomáhají podnikatelům zvládat krizové situace a čelit rizikům, jež z jejich zaměření vyplývají).

Aktuálně se výzkum zaměřuje na sedm výzkumných oblastí: 1) sociální podnikání v kontextu politiky zaměstnanosti ČR, 2) kvalitativní výzkum kritických momentů manažerské praxe, 3) rizika a krizové situace, jež vnímají a zažívají sociální podnikatelé, 4) potřeba realizace sociálních inovací z perspektivy zástupců českých obcí, 5) význam účelu podnikání pro zaměstnance a zájemce o zaměstnání, 6) historické příklady sociálních inovací a podnikání, 7) soft skills pro 21. století.

 

Další výzkumná témata

Ondřej Kročil a Richard Pospíšil: Sociální podnikání v kontextu politiky zaměstnanosti

Výzkum se zaměřuje na pozici konceptu sociálního podnikání jakožto možného nástroje politiky zaměstnanosti České republiky. Hlavní charakteristikou současného sociálního podnikání v České republice je jeho zaměření se na integraci znevýhodněných osob na trhu práce. Provedený výzkum odhaluje a kvantifikuje některé z přínosů sociálních podniků působících v České republice. Výsledky výzkumu nalezly své uplatnění v časopisech indexovaných v databázích Scopus a Web of Science, přičemž jich bylo dosaženo za spolupráce členů Katedry ekonomických a manažerských studií a Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP.

Jaroslava Kubátová: Koncept Conscious Business

Výzkum je orientován na měnící se význam podniků a podnikání v současné společnosti a na odraz těchto změn v řízení lidského kapitálu. Hlavním předmětem výzkumného zájmu je koncept Conscious Business. Od roku 2015 do roku 2021 organizovala katederní projekty v rámci SGS IGA, od 2021 do roku 2024 se s dalšími členy katedry podílí na řešení projektu v rámci Erasmus+.

Jan Stoklasa: Modely pro zpracování a vyhodnocování společenskovědních dat

V rámci této oblasti výzkumu jsou vyvíjeny metody pro alternativní zpracování společenskovědních dat (fuzzifikovaný semantický diferenciál, klasické a fuzzy Likertovy škály) a testování hypotéz na menších vzorcích (set-theoretic approach) - výzkumná spolupráce s LUT University, School of Business and Management, Lappeenranta, Finland (prof. Pasi Luukka, dr. Tomáš Talášek).

Richard Pospíšil a Ondřej Kročil: Zemědělská ekonomika se zaměřením na ekonomiku chovu hospodářských zvířat

Tým Richarda Pospíšila a Ondřeje Kročila se věnuje oblasti zemědělské ekonomiky se zaměřením na ekonomiku chovu hospodářských zvířat. V současné době jsou vysoce aktuální  dopady výskytu vybraných infekčních onemocnění do zemědělských chovů a výplaty náhrad a dotací z veřejných rozpočtů jednotlivých chovatelům, jejichž chovy byly některým onemocněním postiženy. Jde o problematiku, které se v České republice v této formě dosud nikdo nevěnuje.

Z významných dílčích výstupů z oblasti vědy a výzkumu realizovaného členy KEMS v nedávném období lze zmínit monografii Ekonomika veřejných rozpočtů (Praha 2019) Richarda Pospíšila a děkana Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně Pavla Žufana. Monografie pojednává o významu a roli veřejné ekonomiky a veřejných financí a rozpočtů v hospodářské politice státu, která je zaměřena na veřejné rozpočty v České republice, ale i stav veřejných rozpočtů v EU a jejich dlouhodobě udržitelný vývoj.

Jan Stoklasa: Formální modely pro reprezentaci rizika, behaviorální ekonomie

V rámci tohoto tématu jsou mapovány způsoby prezentování informací o riziku, rozhraní mezi modelem a jeho uživatelem – výzkumná spolupráce s LUT University, School of Business and Management, Lappeenranta, Finland (dr. Azzurra Morrealle, dr. Tomáš Talášek), University of Trento, Cognitive and Experimental Economics Laboratory, Italy (prof. Luigi Mittone).

Pavla Slavíčková: Vývoj účetnictví na našem území

Jedná se o interdisciplinární výzkum, který zkoumá chronologicky vývoj účetnictví a účetních soustav, které se v minulosti používaly na našem území.

Výzkum byl podpořen Fondem na podporu vědecké činnosti FF UP pro roky 2015-2018 (č. FPVC2015/14) a jeho výstupem byla mimo dalších dílčích textů monografie Účetnictví mezi tradicí a racionalitou (Praha 2017). Kniha pojednává o nejstarším období vývoje účetnictví u nás a popisuje podstatu tzv. správního účetnictví, které se používalo před rozšířením moderních účetních soustav. Pokračováním je v současnosti realizovaný výzkum kamerálního účetnictví, podpořený Grantovou agenturou ČR (2019-2021, č. 19-07805S) a výzkum jednoduchého účetnictví, podpořený Fondem na podporu vědecké činnosti FF UP (2018-2021, č. FPVC2018/12).

Tento výzkum navazuje na předchozí, které byl zaměřen na vývoj účetní legislativy a výuky účetnictví, jehož hlavním výstupem byla monografie Zdeňka Puchingera a Pavly Slavíčková Malé dějiny účetnictví (Olomouc 2014), a dále na týmový výzkum realizovaný spolu se studenty, který byl podpořen opakovaně Filozofickou fakultou UP v letech 2013 a 2014 (Studentská grantová soutěž, FF_2012_40, FF_2013_047).

Jan Stoklasa: Matematické metody pro podporu rozhodování (vícekriteriální rozhodování a hodnocení)

Studovány jsou matematické modely pro podporu vícekriteriálního hodnocení a rozhodování (včetně fuzzy modelů) a jejich aplikace v HR management, psychologii, medicíně a managementu (spolupráce s dr. Tomášem Taláškem). Ve spolupráci s dr. Janou Siebert jsou analyzovány metody založené na párových srovnáváních a možnosti konstrukce metod vícekriteriálního hodnocení a rozhodování absolutního typu. Další studovanou oblastí je fuzzy modelování a jazykově orientované fuzzy modelování pro podporu rozhodování – výzkumná spolupráce s LUT University, School of Business and Management, Lappeenranta, Finland (prof. Pasi Luukka, prof. Mikael Collan), téma má přesah také do kvantitativních financí.

Jana Siebert: Behaviorální výzkum v oblasti fake news

Jana Siebert v rámci projeku OPVVV Podpora mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci realizuje na MCI Innsbruck, Rakousko, výzkum v oblasti fake news. Cílem tohoto projektu je přispět ke snížení negativního vlivu fake news (tj. nepravdivých, vymyšelných či manipulujících informací) na uživatele online médií a tímto ke správně informovanému rozhodování těchto uživatelů. Projekt je zaměřen na konkrétní bias v rozhodování nazývaný rigidita přesvědčení (belief preserverance bias ), který hraje významnou roli v účinnosti fake news na jejich konzumenty. Konkrétně jsou pak v rámci tohoto projektu vyvíjeny a testovány metody vedoucí ke zmírnění rigidity přesvědčení konzumentů fake news.

Michal Müller, Tereza Cserge, Dagmar Halová, Lenka Jedličková, Jaroslava Kubátová: Kvalitativní výzkum manažerské praxe

Tým Michala Müllera, Terezy Cserge, Dagmar Halové, Lenky Jedličkové a Jaroslavy Kubátové se zabývá kvalitativním výzkumem manažerské praxe. Výzkumný program navazuje na aktivity úspěšných projektů IGA_FF_2019_008 řešeného na Katedře ekonomických a manažerských studií a IGA_FF_2019_009 řešeného na Katedře filozofie, v rámci kterých byla vyvinuta metodologie a interpretační rámec pro kvalitativní výzkum manažerské praxe. Konceptuální rámec a výsledky pilotní studie byly publikovány v prestižním časopise Project Management Journal (Müller, Jedličková, 2020). V současnosti výzkumný tým připravuje další projekty a realizuje rozhovory s českými i zahraničními manažery a znalostními pracovníky.

Pavla Slavíčková: Právní ochrana dětí a poručnická správa sirotčího majetku v minulosti

Výzkum se zaměřuje na vývoj právní ochrany dětí a správu majetku ze strany poručníků na našem území v minulosti. Byl podpořen Grantovou agenturou ČR (projekt č. 404/09/P173). Jeho nejvýznamnějším výstupem je monografie Pavly Slavíčkové s názvem Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací (Praha 2012). Nejnověji se stal součástí výzkumu kolektivu autorů pod vedení Dany Dvořáčkové z Historického ústavu Akademie věd České republiky, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR (projekt č. 14-00204S) a jehož nejvýznamnějším výstupem je monografie s názvem Děti a dětství: od středověku na práh osvícenství (Praha 2019).

Jaroslava Kubátová, Klára Seitlová, Jan Stoklasa, Tomáš Talášek: On-line psychodiagnostika týmové spolupráce ve virtuálních týmech

Výzkum možnosti využití fuzzy metod a histogramové reprezentace hodnocení v oblasti psychodiagnostiky týmové spolupráce ve virtuálních týmech. Výzkum byl podpořen TAČR, projekt s názvem GAMA TG01010080 Podpora transferu technologií na UP s dobou řešení 2014-2016.

Tento výzkum navazuje na předchozí, ve kterém se Jaroslava Kubátová zaměřovala zejména na změny způsobů práce a řízení lidského kapitálu s ohledem na dostupnost nových informačních a komunikačních technologií. Dílčí oblasti tohoto výzkumného záměru byly podpořeny mimo jiné prostředky z OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0138) nebo European Economic Interest Grouping, Brussels  (EEIG-01/SU/2012, 2012-2014), jímž podpořený projekt byl realizován ve spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku.

Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti 

Výzkum podpořený opakovaně prostředky Studentské grantové soutěže UP (IGA_FF_2019_002, IGA_FF_2018_002, IGA_FF_2017_011, IGA_FF_2016_007, IGA_FF_2015_014) a realizovaný společně akademickými pracovníky a studenty KEMS, zkoumá široké spektrum společenských i technologických změn v současném podnikatelském prostředí, z nichž některé jsou návratem k moudrým praktikám dřívějších generací.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)