Doporučení pro vypracování závěrečné práce

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a závěrečné magisterské práce

Následující text je přehledem formálních pravidel, která je nutno při psaní závěrečné bakalářské a závěrečné magisterské práce dodržet a má sloužit jako výchozí pomůcka pro studenty Katedry ekonomických a manažerských studií  FF UP.

Studentům, kteří zpracovávají svoji závěrečnou bakalářskou nebo závěrečnou magisterskou práci na KEMS, doporučujeme před započetím činností absolvovat kurz Metody výzkumu v ekonomii (KAE/MVE).

 • Vypracováním závěrečné bakalářské a závěrečné magisterské práce má student prokázat schopnost samostatně myslet, realizovat odborný výzkum, aplikovat své závěry na dosud známé poznatky a zejména naformulovat a předložit výsledky své práce v náležité formě.
 • Téma magisterské práce je ve srovnání s bakalářskou prací zpravidla širší a vztahuje se k obsáhlejšímu úseku společenské praxe. Současně je formulováno obecněji, aby umožňovalo autorům výrazněji prokázat orientaci v odborném tématu, učinit shrnutí a zobecnění výsledků práce. 
 • Rozsah bakalářské práce, tj. vlastního textu bez příloh, je minimálně 30 normostran (normostrana = 1 800 znaků, rozumí se symbolů a mezer), u magisterské práce minimálně 60 normostran. Maximální rozsah není stanoven, ale pozor: délka práce nevypovídá nic o kvalitě, tj. neplatí pravidlo, že čím je práce delší, tím je kvalitnější!
 • Práce se odevzdává v nezměnitelné a pouze elektronické podobě (např. v formátu pdf). Pokud si studijící nechtějí pořídit výtisk práce pro vlastní potřebu, nezpracovávají návrh desek práce.

Pravidla formální úpravy

 • Číslování stránek umístěné v záhlaví nebo zápatí stránky začíná samotným textem (obsahem), tedy nečísluje se titulní strana, strana se zadáním práce, strana s prohlášením a poděkováním. V případě potřeby je možné tyto stránky číslovat odlišnou formou (např. římskými číslicemi na rozdíl od arabských ve zbytku textu).
 • Kapitoly vždy začínají na nové stránce.
 • Velikost písma běžného textu by měla být 12 bodů, u nadpisů, názvů kapitol a podkapitol úměrně větší, naopak u popisů tabulek, grafů apod. volte menší písmo.
 • Použijte font vhodný pro odborný text, např. Times New Roman, Calibri apod. Vyhněte se zdobným a složitým fontům. Práce by neměla obsahovat více jak jeden font písma, pro rozlišení textu používejte jiné možnosti typografické úpravy textu (kurzívu pro přímé citace v textu a pro názvy textů resp. publikací v uváděných pramenech, VELKÁ PÍSMENA při uvádění jmen autorů citovaných publikací, v textu práce lze využívat proložení, tučné písmo, aj.).
 • Doporučená velikost okrajů stránky je: horní okraj 25 mm, dolní okraj 25 mm, levý okraj 35 mm, pravý okraj 25 mm. Řádkování 1,5, zarovnání do bloku, odsazení odstavce 1,25 cm.
 • Základní pravidlo: formální úprava celého textu práce musí být provedena jednotně. 


Nedbale provedená formální úprava textu může pokazit celkový výsledek jinak odborně skvělého díla. Totéž platí o jazykovém provedení práce. Gramatické a stylistické chyby jsou zbytečné a zpravidla vedou ke snížení celkové klasifikace. 

Struktura závěrečné bakalářské a závěrečné magisterské práce

 1. Přední strana desek Přední strana desek obvykle obsahuje: název vysoké školy (první řádek) a fakulty (druhý řádek), kde byla práce zpracována, název a označení druhu závěrečné práce (vertikální střed stránky), jméno a příjmení autora, rok a místo zpracování závěrečné práce (viz příloha).
 2. Titulní strana Titulní strana by měla obsahovat: název vysoké školy (první řádek) a fakulty (druhý řádek), kde byla práce zpracována, název a označení druhu závěrečné práce (vertikální střed stránky), jméno a příjmení autora, rok a místo zpracování závěrečné práce, jméno a titul/y vedoucího práce (viz příloha).
 3. Čestné prohlášení s vlastnoruční podpisem autora práce a datací (viz příloha)
 4. Poděkování Poděkování není povinnou součástí závěrečné práce, zařazuje se dle uvážení autora. Může být směřováno k vedoucímu práce, ale i ke konzultantům nebo dalším osobám, které nějak autorovi po odborné stránce pomohly.
 5. Obsah Pozor na to, aby v obsahu uvedené stránky odpovídaly skutečnosti!
 6. Úvod Měl by být maximálně stručný a obsahovat tyto náležitosti: vymezení cíle a tématu práce, zdůvodnění výběru tématu, autorovo východisko, stručné zhodnocení dosavadního zpracování vybraného tématu, stanovení a zdůvodnění použitých metod a vysvětlení členění práce, případně uvést, čím se práce nezabývá a proč.
 7. Text práce rozčleněný do kapitol Text závěrečné práce se rozděluje do kapitol a subkapitol; První část práce je zpravidla teoretická, druhá empirická (metodická, výzkumná) část. Nezbytnou součástí práce jsou rovněž dílčí závěry vyvozené z obsahu jednotlivých kapitol. Obsahuje-li text vložené grafy nebo tabulky, je nutné jejich použití objasnit formou komentáře. Tento komentář se musí vztahovat k tomu, co je možné vyčíst z grafů a tabulek bez opakování samotných dat. Grafy, tabulky či obrázky musí být označeny titulkem a průběžně číslovány (buď samostatně, nebo postupně, to v případě, že celkový počet výkladových prostředků v práci je nízký).
 8. Závěr Závěr obsahuje shrnutí nejdůležitějších výsledků práce a zhodnocení, zda bylo dosaženo cílů, stanovených v úvodu. Úvod a závěr by měly být koncipovány tak, aby čtenář získal základní představu o závěrečné práci aniž by nahlédl do jejího obsahu.
 9. Summary/Zusammenfassung/ Stručné shrnutí obsahu práce, popis cílů a přínosu práce, popř. jejího využití.  Píše se v cizím jazyce (anglicky, německy, francouzsky), v maximálním rozsahu 1 až 3 normostran.
 10. Seznam zdrojů. Jedná se o seznam skutečně použitých titulů, ne o přehled veškeré literatury k tématu. Seznam musí odpovídat použitým titulům v odkazech a naopak.
 11. Seznam zkratek Těch, které byly v textu skutečně použity, a které nepatří k běžně používaným a všeobecně srozumitelným.
 12. Seznam obrázků, grafů, schémat
 13. Seznam tabulek
 14. Seznam příloh
 15. Přílohy

Používání zdrojů a jejich citace

 • Jako závěrečnou práci nelze předložit práci, která již byla předmětem obhajoby na jakékoliv jiné škole, byť původně i v jiném jazyce či jiném oboru nebo studijním programu a typu studia. 
 • Původnost práce, odporující úvodnímu autorskému prohlášení, může být důvodem k vyloučení studenta ze studia. 
 • Každý autor závěrečné práce je povinen uvést úplné informace o všech zdrojích, které v práci použil, odlišit vlastní myšlenky a texty od převzatých částí a použité texty co nejpřesněji reprodukovat.
 • Povinností autora závěrečné práce je VŽDY uvést zdroj citace, ať se jedná o citaci přímou nebo nepřímou, pomocí tzv. bibliografického záznamu. Bibliografický záznam je souhrnem všech skutečností a údajů, které umožní případnému zájemci najít a identifikovat zdroj, ze kterého bylo čerpáno.
 • Citáty (přímé citace) a parafráze (nepřímé citace) je možné uvádět jen ze zdrojů, s nimiž se student bezprostředně seznámil (prostudoval).
 • Odkaz je možné v textu označit různě, nejčastěji se používá zkrácená forma obsahující příjmení autora a rok vydání publikace vsunutá v závorce za převzatý text (Novák, 2009). Druhou nejčastější formou je citace umístěná v poznámce pod čarou, k níž čtenáře směřuje horní index umístěný za převzatým textem.

Pravidla pro psaní bibliografického záznamu

 • Všechny bibliografické záznamy musí mít v celé práci (textu i seznamu zdrojů) jednotnou podobu.
 • Doporučenou formou je APA7 nebo ČSN ISO 690:2011.

 

Citujte DŮSLEDNĚ, PŘESNĚ, BEZCHYBNĚ A PRAVDIVĚ všechny své zdroje, jinak se dopouštíte PLAGIÁTORSTVÍ! 

 

Formuláře:

Příloha č. 1 Titulní strana desek

Příloha č. 2 Titulní list závěrečné práce

Příloha č. 3 Čestné prohlášení

Příloha č. 4 Posudek vedoucího práce

Příloha č. 5 Posudek oponenta

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)